Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ προκηρύσσει δέκα υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου και πλήρους μονοετούς φοίτησης ύψους 15.000 ευρώ έκαστη, για σπουδές σε Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδος  για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 (με έναρξη φοίτησης το Φθινόπωρο του 2021). 

ΠροκΗρυξη ΥποτροφιΩν, προϋποθΕσεις και απαραΙτητα δικαιολογητικΑ

ΑΙτηση ΣυμμετοχΗς ΠρογρΑμματος ΥποτροφιΩν

Εγγραφη στο Newsletter